Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Finančná správa US POLOM Mestisko za rok 2018

 06.05.2019

Tabuľková časť finančnej správy hospodárenie US Polom pozemkové spoločenstvo Mestisko za rok 2018

 

 

 

 

Stav finančných prostriedkov                                                                   

 

Počiatočný stav BÚ k 1.1.2018.............................. 14 239,49

 

Pokladňa k 1.1.2018......................................................48,55

Spolu:                                                               14 288,04

 

 

Príjmová časť finančnej správy – Tržby v roku 2018

 

Nájom za poľovné pozemky................................... 196,73 

 

Predaj dreva pre fyzické osoby............................11288,45

 

Predaj dreva pre PO........................................... 15644,60

 

Úprava svažnice.....................................................148,59

 

Nájom za pôdu.......................................................232,27

 

Príjem spolu za rok 2018......................................27 510,64

 

 

Nákladová časť finančne  náklady

 

Spotreba materiálu spolu: ................................................300,82

z toho :

 

-PHM ................................................................109,01

 

-kancelárske potreby..........................................101,59

 

 -ostatný spotrebný materiál................................90,22

 

Náklady za služby celkom:...................................10 986,04

 z toho :

     

  • za nájom miestnosti na VZ..................75,00
  • za vedenie účtovníctva......................324,00
  • za softwer.......................................... .60,00
  • za právne služby..................................60,00
  • za úpravu pozemku po skládke.... ....180,00
  • za nájom SPF....................................148,52
  • za ťažbu drevnej hmoty.................9 483,50
  • za OLH.............................................596,52
  • za poštovné........................................58,50

 

 

Ostatné náklady spolu :................................................737,53

z toho:

 

-daň z pozemkov................................................320,72

 -sponzorské dary...............................................125,00

- bankové poplatky............................................170,96

- reprezentačné VZ............................................120,85

 

Spolu náklady za služby a ostatné náklady:..........19 166,98

 

 

 

Mzdové, odvodové náklady,.................................................................................. .........7 142,59

z toho:

 

- odmena členom výboru , členom DR, a  mzdy za prevedené pestovné a lesné práce....5 747,90

- zákonné sociálne a zdravotné odvody.............................................................................1 394,69

 

 

Hospodársky výsledok za rok 2018

 

Tržby spolu................................27 510,64

 

 Náklady spolu..........................19 166,98

 

HV .......................................... + 8 343,66 

 

Daňová povinnosť.....................1 803,79

 

Čistý HV na rozdelenie  za rok 2018 ...............6 539,76

 

Konečný stav finančných prostriedkov

 

Pokladňa k 31.12.2018............................35,38

 

Banka bežný účet k 31.12.2018.......13 015,15

 

Finančné prostriedky spolu k 31.12.2018 .................13 050,43

 

 

Nerozdelený zisk z roku 2017 ....................................4 648,93

HV v schvaľovacom konaní za rok 2018..................6 539,76

Spolu na rozdelenie pre členov PS .........................11 188,80

 

 

V Mestisku 20.3.2019

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       Výbor PS POLOM Mestisko

 

 


Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

0911433394
podatelna@mestisko.sk

Kalendár odvozu odpadu