Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Správa Dozornej rady pozem. spol. POLOM Mestisko za rok 2018

 06.05.2019

Dozorná rada

Urbárskej spoločnosti POLOM,

pozemkové spoločenstvo Mestisko

 

 

 

 

SPRÁVA DOZORNEJ RADY

z vykonanej kontroly účtovných dokladov, vedenia agendy a činnosti Urbárskej spoločnosti POLOM pozemkové spoločenstvo Mestisko za rok 2018.

 

1.  Kontrola bola vykonaná v zmysle článku 4 ods.1 a odst.5 základnej Zmluvy US Polom pozem. spoločenstvo Mestisko v dňoch od 19.3.2018 do 20.3.2018.

 

 Kontrolu vykonala dozorná rada v zložení : Klement Beňko – predseda DR 

                JUDr. Peter Matkobíš – člen DR

                Matej Stoják –  člen DR

 

 

 Ku kontrole za rok 2018 boli  predložené nasledovné písomnosti a materiály :

 

 1. Účtovné knihy.

 2. Účtovné doklady za rok 2018.

3. Mesačné výkazy práce.

4. Výplatné listiny.

5. Kniha odoslaných a došlých faktúr.

6. Mesačné výkazy  odvodov do fondov  poisťovni.

7. Dohody o vykonaní práce.

 

 Po vykonaní kontroly predložených dokladov a písomností Dozorná rada konštatuje že :

 

  • Účtovná agenda je vedená v zmysle platných  účtovných predpisoch.

 

  • Príjmové doklady a  výdajové doklady sú chronologicky číselne označené a prehľadne dátumovo usporiadane.

 

  •  presun prostriedkov z bežného účtu do pokladne je  vykonávaný na základe príjmového dokladu ktorý je číselne označený, prijatý a zapísaný v pokladničnej knihe.

 

  • kontrolované výdajové doklady sú podložené bločkami vystavenými  z elektronickej pokladnice resp. iným hodnoverným dokladom, ktoré sú zapísane v pokladničnej knihe a zúčtované

 

 

  •  Kontrola príjmovej finančnej  časti  – tržby, ktoré spočívali hlavne z predaja palivového dreva pre fyzické osoby, boli zasielané poštovou poukážkou na bankový účet spoločenstva. V roku 2018 sa pre fyzické osoby odpredalo 448,29 m3 dreva  čo predstavuje finančnú čiastku 11 288,45 Eura.

 

  • Predaj drevnej hmoty  pre organizácie v roku 2018  predstavoval 285,15 m3 čo vo finančnom vyjadrení predstavuje tržbu 15 644,60 Eur. Fakturovaná čiastka, bola priebežne uhrádzaná na účet spoločenstva .

 

  • Za prevedené ťažobné práce bola zaplatená čiastka 9 483,50 Eura

 

  • Čistý hospodársky výsledok za rok 2018 predstavuje čiastku 6 539,76 Eura, ktorý je možný rozdeliť medzi členov spoločenstva.

 

  • Dozorná rada skontrolovala konečné stavy finančných prostriedkov a to na bežnom účte podľa bankových výpisov a konečný stav v pokladni a konštatuje, že neboli zistené žiadne rozdiely.

 

 

 

2.  Dozorná rada  na základe zistených skutočnosti odporúča zhromaždeniu schváliť ročnú účtovnú uzávierku za rok 2018 bez výhrad.

 

 

 

 

 

Mestisko 20.3.2018

 

 

 

                        Klement Beňko – predseda ......................................

 

 

                        JUDr. Peter Matkobíš – člen.....................................

 

 

                        Matej Stoják – člen...................................................

 

 

 


Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

0911433394
podatelna@mestisko.sk

Kalendár odvozu odpadu