Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Prijaté Uznesenie zhromaždenia pozem. spol. POLOM zo dňa 9.6.2019

 11.02.2020

Urbárska spoločnosť POLOM , pozemkové spoločenstvo Mestisko

 

 

 

 

Uznesenie

 

z zhromaždenie vlastníkov  podielov  Urbárskej spoločnosti POLOM, pozemkové spoločenstvo Mestisko konaného  dňa 9. júna 2019 v Mestisku zo začiatkom o 14,00 hod.

 

 

 

Hlasy všetkých členov :   1747,864   (Hlasy známych členov – hlasy Spoločenstva + hlasy správcov -      hlasy zosnulých členov)

 

Hlasy známych členov :   1454,410  (  Hlasy známych členov – hlasy Spoločenstva – hlasy zosnulých členov)

 

Počet prítomných hlasov na zhromaždení :  925,284

 

% účasti zo všetkých členov   : 52,93%    (§ 14 ods. 7 písm. a), b), i), a j)

 

% účasti zo známych členov   : 63,61%  (§ 14 ods. 7 písm. c),  f),  g), h) a k)

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov US POLOM , pozem. spol. Mestisko je plne uznášania schopné a zároveň je schopné prijímať všetky svoje rozhodnutia.

 

Uznesenie č. 1

 

            Zhromaždenie vlastníkov  podielov US POLOM , pozem. spol. Mestisko schvaľuje predložený program rokovania tak ako je uvedený v pozvánke na zhromaždenie bez zmeny

 

Hlasovanie: prítomné hlasy 925,284

 

ZA: 925,284                           Proti: 0                                   Zdržal sa :  0

    

Uznesenie prijaté 100%

 

 

Uznesenie č.2

 

            Zhromaždenie vlastníkov podielov US POLOM, pozem. spol. Mestisko schvaľuje predloženú zmluvu o pozemkovom spoločenstve upravenú podľa zákona č.110/2018 Z.z na základe ktorého sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013Z.z.  o pozemkových spoločenstvách.

 

Dňom zaregistrovania chválenej zmluvy zo dňa  9.6.2019 sa ruší Základná zmluva, ktorá bola schválená čiastkovým zhromaždením v roku 2014 v celom rozsahu

 

Hlasovanie: prítomne hlasy 925,284

 

ZA: 900,422                           Proti: 0                                   Zdržal sa: 24,862

 

Uznesenie prijaté 51,51%

           

Uznesenie č.3

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov US POLOM, pozem. spol. Mestisko schvaľuje účtovnú uzávierku spoločenstva za rok 2018     

 

Hlasovanie: prítomne hlasy 925,284

 

ZA: 925,284                           Proti : 0                                  Zdržal sa: 0

           

Uznesenie prijaté 100%

 

Uznesenie č.4

           

            Zhromaždenie schvaľuje predloženú finančnú správu spoločenstva a rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2018 v čiastke + 8 343,66 €

2. Daňová povinnosť : 1 803,79 € ( daň zo zisku)

3. Čistý hospodársky výsledok za rok 2018 v čiastke : 6 539,76 €

 

 Hlasovanie: prítomne hlasy 925,284

 

ZA: 925,284                           Proti : 0                                  Zdržal sa: 0

 

Uznesenie prijate 100%

 

Uznesenie č.5

 

A:  Zhromaždenie rozhodlo, že nerozdelený zisk za rok 2017 v čiastke 4 648,93 € sa rozdelí medzi členov spoločenstva v roku  2019 .

 

B: Zhromaždenie rozhodlo, že z vytvoreného čistého zisku za rok 2018 sa použije na rozdelenie  medzi členov spoločenstva čiastka 2 852.- €.

 

C: Celková čiastka medzi členov na rozdelenie bude predstavovať čiastku 7 500,93 €

 

D: Zhromaždenie rozhodlo, že vyplatenie dividend bude pre domácich členov v hotovosti a vyplatenie pre cezpoľných členov cestou poštovej poukážky, s tým, že poštovne bude znášať člen spoločenstva.

 

E: Zhromaždenie rozhodlo, že čiastka  3 687,76 € bude ponechaná na chod spoločenstva pre rok 2019 pre zabezpečenie plnenia úloh podľa LHP

 

Hlasovanie: prítomne hlasy 925,284

 

ZA:  792,206                          Proti: 126,304                                   Zdržal sa: 6,774

 

Uznesenie bolo prijaté

 

Uznesenie č.6

 

            Zhromaždenie zvolilo členov spoločenstva do výboru spoločenstva  Urbárskej spoločnosti POLOM, pozem. spol. na obdobie 5 rokov  v tomto zložení:

 

            1.  Slavomír Blaško – predseda

            2.  Ján Podaný – člen výboru

            3. Michal Tkáč – člen výboru

            4.  Vincent Miňo – člen výboru

            5.  Ján Toropila – člen výboru

 

Uznesenie č.7

 

Zhromaždenie zvolilo členov spoločenstva do Dozornej rady spoločenstva  Urbárskej spoločnosti POLOM, pozem. spol. na obdobie 5 rokov  v tomto zložení:

 

1. Ing. Tomáš Kaščák – predseda

2. Klement Beňko – člen

3. Matej Stoják – člen

 

Uznesenie č.8

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že pre nezáujem členov spoločenstva zúčastniť sa na riadení spoločenstva ako aj  byť volený do orgánov spoločenstva nevoli náhradníkov do výboru spoločenstva a ani náhradníka do Dozornej rady.

 

Uznesenie č.9

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že predajná cena drevnej hmoty  pre členov ako aj nečlenov spoločenstva bude zhodná z predajnou cenou vlákniny za rok 2019

 

                                                                                   T: úloha stála

                                                                                   Z: predseda spoločenstva

 

Uznesenie č.10

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že Základná zmluva podrobne upravuje všetky  zákonom predpísané náležitosti pre chod spoločenstva  a tak nie je potrebné stanovy spoločenstva vydávať.                 

 

Zhromaždenie berie na vedomie :

 

1. Správu o činnosti pozemkových spoločenstiev za rok 2018 –prednesenú predsedom spoločenstva

 

2.Správu OLH  za rok 2018 a predpokladaný plán práce  na rok 2019

 

 

Zhromaždenie ukladá

 

1. Zabezpečiť registráciu zmlúv  na Okresnom úrade Svidník  podľa termínov daných v zákone o pozemkových spoločenstvách č. 97/2019 Z.z.

 

                                                                                  Zodpovedný : predseda spoločenstiev

 

2. Zabezpečiť zoznam členov spoločenstiev a zoznam obhospodarovaných pozemkov ako prílohu k zmluvám o spoločenstvách.

 

                                                                                  Zodpovedný : Výbor spoločenstiev

 

3. Všetky písomné materiály, ktoré boli predložené k rokovaniu na zhromaždenie výbor zabezpečí ich pripojenie k tomuto uzneseniu a budú archivované.

 

                                                                                  Zodpovedný : Výbor spoločenstva

 

V Mestisku dňa 9 júna 2019

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov US POLOM, pozem. spol. Mestisko

 

 

                                                                                  Slavomír Blaško – predseda spoločenstva


Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

0911433394
podatelna@mestisko.sk

Kalendár odvozu odpadu