Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Prijaté Uznesenie ZVLP KOLENGY zo dňa 9.6.2019

 11.02.2020

Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko

_______________________________________________________

 

 

 

 

Uznesenie

 

z zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov, pozemkové spoločenstvo Mestisko konaného  dňa 9. júna 2019 v Mestisku zo začiatkom o 14,00 hod.

 

 

 

Hlasy všetkých členov :   1 608,848   (Hlasy známych členov – hlasy Spoločenstva + hlasy správcov -      hlasy zosnulých členov)

 

Hlasy známych členov :   1 403,828  (  Hlasy známych členov – hlasy Spoločenstva – hlasy zosnulých členov)

 

Počet prítomných hlasov na zhromaždení :  886,674

 

% účasti zo všetkých členov   : 55,11 %    (§ 14 ods. 7 písm. a), b), i), a j)

 

% účasti zo známych členov   : 63,16 %  (§ 14 ods. 7 písm. c),  f),  g), h) a k)

 

Rozhodnutie:

Zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko je plne uznášania schopné a zároveň je schopné prijímať všetky svoje rozhodnutia.

 

Uznesenie č. 1

 

            Zhromaždenie vlastníkov  podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko  schvaľuje predložený program rokovania tak ako je uvedený v pozvánke na zhromaždenie bez zmeny

 

Hlasovanie: prítomné hlasy 886,674

 

ZA: 886,674                           Proti: 0                                   Zdržal sa :  0

    

Uznesenie prijaté 100%

 

 

Uznesenie č.2

 

            Zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko  schvaľuje predloženú zmluvu o pozemkovom spoločenstve upravenú podľa zákona č.110/2018 Z.z na základe ktorého sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013Z.z.  o pozemkových spoločenstvách.

 

Dňom zaregistrovania chválenej zmluvy zo dňa  9.6.2019 sa ruší Základná zmluva, ktorá bola schválená čiastkovým zhromaždením v roku 2014 v celom rozsahu.

 

Hlasovanie: prítomne hlasy  886,674

 

ZA: 871,646                           Proti: 0                                   Zdržal sa: 15,028

 

 

Uznesenie prijaté 54,17 %

           

Uznesenie č.3

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko   schvaľuje účtovnú uzávierku spoločenstva za rok 2018

 

Hlasovanie: prítomne hlasy  886,674

 

ZA: 886,674                           Proti : 0                                  Zdržal sa: 0

           

Uznesenie prijaté 100%

 

Uznesenie č.4

           

            Zhromaždenie schvaľuje predloženú finančnú správu spoločenstva a rozhodlo nasledovne:

1. Schvaľuje hospodársky výsledok za rok 2018 v čiastke  -973,32 €

2. Daňová povinnosť : 0,00 € ( daň zo zisku)

3. Čistý hospodársky výsledok za rok 2018 v čiastke : - 788,63 €

 

 Hlasovanie: prítomne hlasy

 

ZA: 886,674                           Proti : 0                                  Zdržal sa: 0

 

Uznesenie prijate 100%

 

Uznesenie č.5

 

A:  Zhromaždenie rozhodlo, že nerozdelený zisk za roky 2013,2016,2017, v čiastke 2 170,58 € sa poníži o stratu -788,63 €. ( ostáva na rozdelenie medzí  členov čiastka 1 381,95 € )

 

B: Zhromaždenie rozhodlo, že zostatok nerozdeleného zisku za ostatné roky v čiastke  1 381,95 € sa použije na chod spoločenstva pre rok 2019 pre zabezpečenie plnenia úloh podľa LHP.

 

Hlasovanie: prítomne hlasy  886,674

 

ZA:  792,206                          Proti: 23,980                          Zdržal sa: 12,992

 

Uznesenie bolo prijaté

 

Uznesenie č.6

 

            Zhromaždenie zvolilo členov spoločenstva do výboru Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko na obdobie 5 rokov  v tomto zložení:

 

            1.  Slavomír Blaško – predseda

            2.  Ján Podaný – člen výboru

            3. Michal Tkáč – člen výboru

            4.  Vincent Miňo – člen výboru

            5.  Ján Toropila – člen výboru

 

 

Uznesenie č.7

 

Zhromaždenie zvolilo členov spoločenstva do Dozornej rady spoločenstva  Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko na obdobie  5 rokov  v tomto zložení:

 

1. Ing. Tomáš Kaščák – predseda

2. Klement Beňko – člen

3. Matej Stoják – člen

 

 

Uznesenie č.8

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že pre nezáujem členov spoločenstva zúčastniť sa na riadení spoločenstva ako aj  byť volený do orgánov spoločenstva nevoli náhradníkov do výboru spoločenstva a ani náhradníka do Dozornej rady.

 

 

Uznesenie č.9

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že predajná cena drevnej hmoty  pre členov ako aj nečlenov spoločenstva bude zhodná z predajnou cenou vlákniny za rok 2019

 

                                                                                  T: úloha stála

                                                                                  Z: predseda spoločenstva

 

Uznesenie č.10

 

            Zhromaždenie rozhodlo, že Základná zmluva podrobne upravuje všetky  zákonom predpísané náležitosti pre chod spoločenstva  a tak nie je potrebné stanovy spoločenstva vydávať.                 

 

 

Zhromaždenie berie na vedomie:

 

1. Správu o činnosti pozemkových spoločenstiev za rok 2018 –prednesenú predsedom spoločenstva

 

2.Správu OLH  za rok 2018 a predpokladaný plán práce  na rok 2019

 

 

Zhromaždenie ukladá

 

1. Zabezpečiť registráciu zmlúv  na Okresnom úrade Svidník  podľa termínov daných v zákone o pozemkových spoločenstvách č. 97/2019 Z.z.

 

                                                                                  Zodpovedný : predseda spoločenstva

 

2. Zabezpečiť zoznam členov spoločenstiev a zoznam obhospodarovaných pozemkov ako prílohu k zmluvám o spoločenstvách.

 

                                                                                  Zodpovedný : Výbor spoločenstva

 

3. Všetky písomné materiály, ktoré boli predložené k rokovaniu na zhromaždenie výbor zabezpečí ich pripojenie k tomuto uzneseniu a budú archivované.

 

                                                                                  Zodpovedný : Výbor spoločenstva

 

V Mestisku dňa 9 júna 2019

 

 

Zhromaždenie vlastníkov podielov Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko 

 

 

 

 

 

                                                                                  Slavomír Blaško – predseda spoločenstva


Napíšte nám

Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 15:00
Streda 08:00 - 15:00
Štvrtok 08:00 - 15:00
Piatok 08:00 - 15:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

0911433394
podatelna@mestisko.sk

Kalendár odvozu odpadu